Dofinansowanie do fotowoltaiki

vitovolt

Finansowanie i dotacje

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Dofinansowanie można uzyskać w ramach osi priorytetowej I Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, a szczególnie w ramach priorytetu inwestycyjnego 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa. Dofinansowaniem może być objęte m.in.:
• budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii),
• produkcja oraz dystrybucja energii przy wykorzystaniu OZE.
Na lata 2014-2020 przeznaczono 1,46 mld EUR, a instytucją wdrażającą ten program jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które będzie ogłaszać terminy i tryb naboru wniosków.